Tähelepanu!
Mäng on kasutatava ainult rõhtpaigutuses.